Wednesday, 13 March 2013

BẢNG SO SÁNH GIỮA HIẾN PHÁP NĂM 1992 VỚI DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

12-3-2013
http://www.rfa.org/vietnamese/manuallyupload/ss-hp-03122013123827.html/So_Sanh_Hien_Phap.pdf

  hp-305c.jpg
  Bìa sách Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 1992.
  Courtesy chinhphu.vn

  Bấm vào link để xem bảng so sánh:

  Bảng so sánh Hiến pháp 1992 và Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

  http://www.rfa.org/vietnamese/people_stories/ss-hp-1992-dthp-03122013125324.html

  *

  No comments:

  Post a Comment