Wednesday, 6 March 2013

RFA phỏng vấn những người ký tên vào Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do

6-3-13Hàng ngàn người ký tên vào bản Tuyên bố Công dân Tự Do, ủng hộ đa nguyên đa đảng.
http://www.rfatiengviet.net
http://danlambaovn.blogspot.fr/2013/03/rfa-phong-van-nhung-nguoi-ky-ten-vao.html#.UTfLEDd_SIs

Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do

No comments:

Post a Comment